The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Den föränderliga nyhetskonsumtionen och Cyperns ekonomiska kris

Author

  • Filip Lyrheden

Summary, in Swedish

Uppsatsen bygger på en egenkonstruerad enkätundersökning som har utförts på studenter från tre olika universitetsutbildningar. Med hjälp av den insamlade datan från enkätsvaren försöker uppsatsen besvara frågeställningarna om hur medvetna studenterna i undersökningen anser sig var om vem som har producerat nyheterna de vardagligen konsumerar och i vilken utsträckning detta påverkar studenternas egna uppfattning om den ekonomiska krisen på Cypern, med bakgrund i medierapporteringen kring denna pågående kris. Resultatet av enkäten undersöks utifrån tesen att den växande nyhetskonsumtionen genom sociala medier och tekniska lösningar i stil med RSS- läsare gör det svårare att tydligt avgöra vilken källa som ligger har producerat den aktuella texten. Studien tacklar den här problematiken genom att analysera svaren på frågor om studenternas vardagliga nyhetskonsumtionsmönster, jämföra detta med respondenternas uppfattning om den egna medvetenheten kring nyheternas ursprungskällor och sedan sätta detta i relation till de undersökta uppfattningarna om medierapporteringen kring cypernkrisen, samt uppfattningarna om mediernas ton i skildringen av krisen.

Department/s

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Social Sciences

Keywords

  • enkätundersökning
  • nyhetskonsumtion
  • Cypernkrisen
  • sociala medier
  • EU

Supervisor

  • Anamaria Dutceac Segesten (Biträdande Lektor)