The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Angående meningsproduktion inom filmmediet: En diskussion rörande A.J. Greimas semiotiska kvadrat, med avstamp i en analys av betydelseproduktionen i Black Swan

Author

 • Jonatan Gyllenör

Summary, in Swedish

Den här magisteruppsatsen syftar till att – med avstamp i en filmanalys angående menings- och betydelseproduktionen i Darren Aronofskys Black Swan (2010) – diskutera semiotikens relevans och fruktbarhet för den nutida filmvetenskapen. Diskussionen fokuserar på A.J. Greimas analysmodell den semiotiska kvadraten, vilken vidare ligger till grund för analysen av nämnda film. Därutöver diskuteras i uppsatsen, med ansats i analysen av Black Swan, generella betydelsebärande tendenser inom filmmediet, samt meningsproduktion inom filmmediet i allmänhet. Vidare förenas i något avseende den semiotiska traditionen – i uppsatsen reinkarnerad i Greimas – med den kognitiva filmteorin, i enlighet med bland andra David Bordwell.

Department/s

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Performing Arts
 • Languages and Literatures
 • Cultural Sciences

Keywords

 • Film
 • filmanalys
 • Black Swan
 • Algirdas Julien Greimas
 • A.J. Greimas
 • semiotik
 • meningsproduktion
 • betydelseskapande
 • betydelseproduktion
 • meningsskapande
 • mening
 • betydelse
 • Darren Aronofsky
 • den semiotiska kvadraten
 • strukturalism
 • semantik
 • kognitiv filmteori
 • David Bordwell

Supervisor

 • Anders Marklund (Ph D)