The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Den Europeiska Unionens syn på den ukrainska identiteten : är den etnisk eller är den medborgerlig? En narrativ studie av Carl Bildt och Catherine Ashton

Author

 • Elin Malm

Summary, in Swedish

Denna kandidatuppsats undersöker med hjälp av en narrativ analys den Europeiska Unionens syn på den ukrainska identiteten och huruvida denna identitet är medborgerlig eller etnisk, utifrån teorier om dessa två typer av identiteter. Materialet som undersöks är skriftligt presenterade narrativ av EU:s Höga Representant Catherine Ashton och den svenske utrikesministern Carl Bildt mellan november 2013 och mars 2014. Utöver att undersöka huruvida synen på den ukrainska identiteten är medborgerlig eller etnisk ligger fokus på att diskutera de meningsskapande uttryck, värdeord och begrepp som presenteras i respektive narrativ och som kan stärka deras syn som antingen den ena eller den andre typen av identitet.

Uppsatsens slutsats är att det finns två olika syner på den ukrainska identiteten, en aktuell och en framtida. Synen på dagens identitet är tämligen implicit och det ges inte mycket utrymme åt denna, men berättelserna tyder på en syn mer grundad på etnicitet. Fokus i synen på den ukrainska identiteten ligger snarare på den framtida identitet de hoppas ska utvecklas. Både Ashton och Bildt anser att denna ska vara en medborgerlig identitet, baserad på grundläggande demokratiska värderingar som tolerans, jämlikhet och respekt för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, vilka är typiska egenskaper för en medborgerlig identitet och som går i enlighet med de värderingar den Europeiska Unionen självt vilar på.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Social Sciences

Keywords

 • narrativ
 • Europeiska Unionen
 • ukrainsk identitet
 • Carl Bildt
 • Catherine Ashton
 • europeisk utrikespolitik
 • CFSP
 • EU

Supervisor

 • Tomas Sniegon