The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mot en ny tid av personlig integritet och nätfrihet i EU?

Author

  • Michaela Erlandsson

Summary, in Swedish

I samband med informationsteknikens framväxt har användningen av datalagring som övervakningsmedel på nätet bidragit till att den personliga integriteten som ett uttryck för en mänsklig rättighet blivit ämne för debatt. Denna debatt har nyligen aktualiserats i Europa och framför allt i Sverige till följd av att EU:s datalagringsdirektiv ogiltigförklarats av EU-domstolen i april 2014.

Uppsatsen avser att genom en argumentationsanalys undersöka ett urval av opinionsbildande artiklar i svenska nyhetstidningar för att studera argumenten för och emot behovet av datalagring som används i ett brottsförebyggande syfte, samt hur skyddet för personlig integritet och nätfrihet kan bli framtidens verklighet i Sverige och i EU.

Resultaten för denna undersökning analyseras och diskuteras vilket leder till en slutsats om att fokus idag sätts på skydd för den personliga integriteten. Balansen mellan behovet av övervakning genom datalagring och ett starkt integritetsskydd är svår att hitta och utifrån debatten finns det ingen definitiv lösning på var gränsen bör sättas. Däremot är det säkert att en ny lagstiftning i såväl EU som i Sverige kommer antas och att denna kommer ge större utrymme för nätfrihet och personlig integritet.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Social Sciences

Keywords

  • Personlig integritet
  • Brottsbekämpning
  • Datalagring
  • EU-direktiv
  • Debatt

Supervisor

  • Tomas Sniegon