The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Prefixkunskap kontra ordkunskap : är det möjligt att spåra ett samband mellan förståelsen för ordets uppbyggnad och förståelsen för själva ordet?

Author

  • Anna Rothman

Summary, in Swedish

Denna uppsats har som sitt primära syfte att undersöka om det i praktiken finns ett
samband mellan kunskap om olika prefix och allmän ordkunskap. I andrahand syftar
uppsatsen till att ta reda på vilka skillnader det finns i prefixkunskap och ordkunskapsförståelse mellan förstaspråksanvändare och andraspråksanvändare. För att göra detta har elever på gymnasiet, som läser någon av svenskkurserna SVE eller SVA,
deltagit i en enkätundersökning. I denna har eleverna fått förklara betydelsen hos 15 ord,
samt även identifiera och förklara dess prefix. Resultaten av undersökningen tyder på att
prefixkunskap och ordkunskap skulle kunna hänga samman. För SVA-eleverna visar studien att i 6 fall av 10 ger bäst kunskap om prefixen även högst antal korrekt förklarade ord. Motsvarande siffra för SVE-eleverna är 6 av 9. Det finns således en antydan till att elever med hög kännedom om orden i fråga även har hög kännedom om dessas prefix. Två av tre grupper som tidigare har arbetat med prefixkunskap visar sig även ha något högre resultat än övriga grupper. I fråga om skillnader mellan elever som läser svenska (SVE) och elever som läser svenska som andraspråk (SVA) visar sig andraspråkseleverna ha lägre resultat både vad gäller att förklara orden samt att identifiera prefixen. Dock har de uppnått nästan samma korrekthetsgrad när det kommer till att förklara prefixen. Kanske detta är en följd av faktiskt arbete med olika typer av prefix. För att ytterligare befästa de antaganden som görs i uppsatsen krävs dock fler djuplodande studier i ämnet.

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • prefix
  • ordkunskap
  • ordinlärning
  • ordbildning
  • andraspråksinlärning
  • svenska som andraspråk

Supervisor

  • Gunlög Josefsson (professor)