The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

"Jag förstår inte några ord, men jag förstår texten" : en text- och läsbarhetsanalys av nyhetsartiklar för andraspråksbrukare

Author

  • Daniel Tjäder Säfström

Summary, in Swedish

I februari 2016 lanserade Sveriges Radio nyhetsprogrammet Radio Sweden på lätt svenska, som riktar sig till andraspråksbrukare. Den här studien undersöker hur språket i nyheterna anpassas och hur väl andraspråksbrukare förstår dem i textform. Eftersom det finns relativt lite forskning om textanpassning för andraspråksbrukare syftar denna studie till att belysa konkreta språkliga aspekter som förenklar eller försvårar läsbarheten. Studien har genomförts med två huvudsakliga metoder: textanalys av tre nyhetstexter och läsförståelseenkäter med två sfi-klasser på avancerad nivå. Resultatet visar att förekomsten av långa ord, oförklarade abstrakta begrepp och utebliven textbindning försvårar läsbarheten för deltagarna. Trots detta förstår många deltagare merparten av innehållet i två av tre texter.
Det görs också en koppling till lättlästbegreppet, eftersom det råder oenighet mellan forskare om huruvida lättläst är ett fungerande verktyg för texter riktade till andraspråksbrukare. Dock visar textanalyserna att texterna inte kan klassas som lättlästa. Därför går det varken att bekräfta eller dementera att lättläst fungerar för andraspråksbrukare.

Department/s

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • andraspråksbrukare
  • textanpassning
  • läsförståelse
  • lättläst

Supervisor

  • Anna W Gustafsson (PhD)