Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

"Jag tycker det är lite kryptiskt" : fem svensklärare om litterär analys ur flera perspektiv

Author:
  • Azra Kasapovic
  • Johanna Wahldén
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Master's degree (one year)

Summary

Flera av läroplanens formuleringar är vaga och lämnas okommenterade av Skolverket. Det skapar en osäkerhet om hur lärare förväntas tolka innehållet och arbeta med det. Vi har fokuserat denna studie på den vaga frasen ”ur flera perspektiv” som återfinns i kunskapskravet om litterär analys i kursen Svenska 3. Vi anser att en praxis ännu inte har etablerats och vi vill bidra till dokumentation av den beprövade erfarenheten. Syftet är att beskriva hur förmågan att göra en analys ur flera perspektiv undervisas och bedöms. Vår undersökningsmetod grundar sig i en fenomenologisk vetenskapsteori med ett induktivt förhållningssätt. Vi utförde semi-strukturerade intervjuer med fem svensklärare vid tre kommunala gymnasieskolor i nordvästra Skåne. Vi applicerade det teoretiska ramverket critical literacy för att analysera våra resultat och för att föreslå hur lärare kan arbeta med litterär analys ur flera perspektiv i klassrummet. Vår studie visar hur kunskapskravet kan behandlas i undervisningen. Vi presenterar konkreta exempel på olika tillvägagångssätt som lärare kan använda i sin tolkning av, och för att undervisa om, litterär analys ur flera perspektiv. Framförallt drar vi genom studien slutsatsen att det finns ett generellt behov av förtydligande av kunskapskraven.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • Lgy11
  • Svenska 3
  • kunskapskrav
  • vaghet
  • critical literacy
  • litterär analys

Other

  • Bibi Jonsson (Professor)