Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Så de hör ihop. En undersökning av textbindning i läroböcker om litteraturhistoria.

Author

  • Erika Bengtsson

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats är att undersöka textbindningen i avsnitt om litteraturhistoria i läroböckerna Svenska för dig. Litteraturhistoria (Ring, 2014), Kontakt. Huvudbok 2 (Bergsten, 2014) och Svenskan 9 (Andersson m. fl. 2016). Avsikten är att se om referensbindningen, den tematiska bindningen och konnektivbindningen kan göras starkare/tydligare. Stark textbindning i läroböcker har enligt studier av bland andra Melin (1992) och Reichenberg (2000) visat sig ha stor betydelse för läsbarheten och gynnar eleverna som ska läsa texterna. Metoden för undersökningen i denna uppsats är textanalys enligt Hellspong och Ledins (1997) och delvis Nyströms (2001) modell. Resultatet visar att textbindningen i de undersökta läroböckerna kan förtydligas/förstärkas på vissa ställen i materialet, men att inga större förändringar krävs. Men bland annat skulle de litterära epokerna kunna hänvisas till oftare i texterna, nya personer skulle kunna introduceras med hjälp av så kallad presenteringskonstruktion, och orsakssamband borde förtydligas med hjälp av fler sambandsmarkörer.

Department/s

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Supervisor

  • Sanna Skärlund (PhD student)