Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Så de hör ihop. En undersökning av textbindning i läroböcker om litteraturhistoria.

Author:
  • Erika Bengtsson
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Syftet med denna uppsats är att undersöka textbindningen i avsnitt om litteraturhistoria i läroböckerna Svenska för dig. Litteraturhistoria (Ring, 2014), Kontakt. Huvudbok 2 (Bergsten, 2014) och Svenskan 9 (Andersson m. fl. 2016). Avsikten är att se om referensbindningen, den tematiska bindningen och konnektivbindningen kan göras starkare/tydligare. Stark textbindning i läroböcker har enligt studier av bland andra Melin (1992) och Reichenberg (2000) visat sig ha stor betydelse för läsbarheten och gynnar eleverna som ska läsa texterna. Metoden för undersökningen i denna uppsats är textanalys enligt Hellspong och Ledins (1997) och delvis Nyströms (2001) modell. Resultatet visar att textbindningen i de undersökta läroböckerna kan förtydligas/förstärkas på vissa ställen i materialet, men att inga större förändringar krävs. Men bland annat skulle de litterära epokerna kunna hänvisas till oftare i texterna, nya personer skulle kunna introduceras med hjälp av så kallad presenteringskonstruktion, och orsakssamband borde förtydligas med hjälp av fler sambandsmarkörer.

Keywords

  • Languages and Literatures

Other

  • Sanna Skärlund (PhD student)