The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Så de hör ihop. En undersökning av textbindning i läroböcker om litteraturhistoria.

Author

  • Erika Bengtsson

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats är att undersöka textbindningen i avsnitt om litteraturhistoria i läroböckerna Svenska för dig. Litteraturhistoria (Ring, 2014), Kontakt. Huvudbok 2 (Bergsten, 2014) och Svenskan 9 (Andersson m. fl. 2016). Avsikten är att se om referensbindningen, den tematiska bindningen och konnektivbindningen kan göras starkare/tydligare. Stark textbindning i läroböcker har enligt studier av bland andra Melin (1992) och Reichenberg (2000) visat sig ha stor betydelse för läsbarheten och gynnar eleverna som ska läsa texterna. Metoden för undersökningen i denna uppsats är textanalys enligt Hellspong och Ledins (1997) och delvis Nyströms (2001) modell. Resultatet visar att textbindningen i de undersökta läroböckerna kan förtydligas/förstärkas på vissa ställen i materialet, men att inga större förändringar krävs. Men bland annat skulle de litterära epokerna kunna hänvisas till oftare i texterna, nya personer skulle kunna introduceras med hjälp av så kallad presenteringskonstruktion, och orsakssamband borde förtydligas med hjälp av fler sambandsmarkörer.

Department/s

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Supervisor

  • Sanna Skärlund (Senior lecturer)