The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Skönlitterär genvägsläsning

Author

  • Kristian Kjellström

Summary, in Swedish

Detta arbete syftar till att undersöka hur lärare och elever förhåller sig till de uppgifter och den bedömning som förekommer i samband med skönlitterär läsning i ämnet svenska på gymnasiet. Studien inriktade sig mer specifikt på en elevstrategi, som getts begreppet genvägsläsning, där elever inte själva läser föreskrivna verk utan istället läser sekundärkällor om verket. Som teoretiskt ramverk användes Judith Langers koncept om litterära föreställningsvärldar samt Anders Jönssons och Dylan Williams modeller rörande bedömning och validitet. Huvudstudien föranleddes av enkäter som undersökte lärares och elevers attityd till och förekomsten av genvägsläsning. Därefter genomfördes lärarintervjuer och elevgruppsamtal på två gymnasieskolor. Materialet från intervjuerna och samtalen kodades i kategorier och analyserades. Studien visar att utformningen av uppgifterna och bedömningen övervägande stimulerar yttre motivation och läsning för bedömning trots lärarnas intentioner om motsatsen. Eleverna rapporterar att de känner motivation vid läsningen av självvalda verk men generellt upplever tidsbrist i samband med läsningen och då inte engagerar sig med verket. Studien visar även att genvägsläsning skadar validiteten i lärares bedömning men är en vanligt förekommande strategi bland gymnasieelever vid läsning av skönlitteratur. I arbetets avslutande diskussion förs ett resonemang om hur bedömning, läskontroller och val påverkar motivation och förekomsten av genvägsläsning.

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • läsning
  • skönlitteratur
  • undervisning
  • fusk
  • bedömning

Supervisor

  • Anders Marklund (Ph D)