Respons och skrivutveckling i gymnasiets svenskämne

En intervjustudie om respons med lärare och elever från tre gymnasieskolor

Author

Summary, in Swedish

En kvalitativ studie som undersöker hur arbetet med respons i gymnasieskolans svenskämne ser ut i praktiken, och hur det arbetssättet förhåller sig till olika modeller för och teorier om responsarbete och skrivutveckling.
I undersökningen framkommer att lärares respons skiljer sig åt på grund av att de har olika undervisningssituationer och att skolorna har olika förutsättningar för att bedriva arbete med respons. Analyserna visar att det finns en utmaning i respons genom den extra arbetsbörda som den ger. Lärarna menar att responsen bör ske, men att den inte alltid gör det.
Elevernas syn på respons är likartad. De föredrar individuell skriftlig respons före muntlig respons, vilket skapar en större utmaning i tidsaspekten av respons, eftersom skriftlig respons tar längre tid att sammanställa än muntlig. Eleverna önskar att lärarna blir tydligare och ärligare i sin respons, och för att eleverna ska uppleva skrivutveckling krävs det att responsen sker kontinuerligt under skrivprocessen, aldrig endast efteråt.

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • responsarbete
  • skrivutveckling
  • gymnasiets svenskämne
  • lärare och elever

Supervisor

  • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)