The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Cenobiter och människohökar: om översättning av ordlekar i de två svenska versionerna av Henry David Thoreaus Walden

Author

 • Linus Klasson

Summary, in Swedish

I denna masteruppsats jämförs de två svenska översättningarna av Henry David Thoreaus Walden (1854): Frans G. Bengtssons förstaöversättning från 1924 och Peter Handbergs nyöversättning från 2006. Uppsatsen behandlar översättningen av verkets ordlekar i syfte att utröna hur de två översättarna har hanterat detta humoristiska inslag. I en kvantitativ och en kvalitativ analys undersöks hur översättarna har överfört både ordlekarnas funktion och betydelseinnehåll. I den kvantitativa analysen klassificeras deras översättningsstrategier i fyra kategorier, och sedan fastställs frekvensen för översättningslösningarna inom varje kategori. Resultatet visar på mycket små skillnader i frekvensen för de strategier som översättarna tillämpat, och det ger inget stöd åt nyöversättningshypotesen eftersom nyöversättningen inte bevarar ordlekarna i högre grad än förstaöversättningen. Samtidigt visar analysmaterialet på tendenser till ett mer källtextnära förhållningssätt i nyöversättningen i andra avseenden än bevarandet av ordlekarna. Den kvalitativa analysen utgår från kategorierna i den kvantitativa och lyfter fram exempel på översättarnas lösningar där framför allt överföringen av ordlekarnas semantiska innehåll analyseras. Den kvalitativa analysen visade på stora likheter beträffande överföringen av betydelseinnehållet i ordlekarna, men även på en del skillnader mellan måltexterna i detta avseende.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • H.D. Thoreau
 • Walden
 • ordlekar
 • dubbeltydighet
 • nyöversättning
 • nyöversättningshypotesen
 • Frans G. Bengtsson
 • Peter Handberg
 • översättningsstrategier

Supervisor

 • Lisa Holm (Professor)