The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

"Vi kommer från olika världar"

"Vi kommer från olika världar" - Teaterbesök, kreativitet och ungdomars lärande i svenskundervisningen på gymnasiet

Author

  • Adreéne Sellberg Maltesson

Summary, in Swedish

Dagens utbildningssystem behöver ha större fokus på kreativt främjande om nästa generation ska få en god framtid. Människan behöver använda fantasi och kreativ förmåga till innovation för att kunna möta en oförutsägbar framtid, men problemet är att rådande utbildningssystem inte möter dessa behov.
Syftet med studien har varit att synliggöra problem och möjligheter med teaterbesök för att således utveckla en metod för att kunna bidra till elevers lärande samt förbättra undervisningen inom svenskämnet på gymnasienivå till att främja kreativ utveckling. Med två enkätundersökningar har jag samlat in tankar och erfarenheter från ämneslärare i svenska och teaterorganisationer för att kunna besvara studiens syfte.
Analysen visar att teaterbesök är en undervisningsmetod som bidrar till att främja elevers lärande och samtidigt utveckla elevers kreativa förmåga. Metoden utgörs av en estetisk lärprocess som fångar upp elever som vanligtvis har svårt att delta i den traditionella undervisningen. Den estetiska upplevelsen som multimodalt redskap ökar elevernas motivation och delaktighet i lärprocessen. Dessutom öppnar metoden för bearbetning av kunskap som inte är lika nåbar i klassrumssammanhang så som tolkning, analys, identitetsskapande, socialt samspel och reflektion. Metodens framgång i undervisningen beror på fyra faktorer: kompetens, uppmuntran, resurser och kommunikation. Till det behövs en kraftsamling av lärare, skola, kommun, region, teater, myndigheter och lärarutbildning.

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Performing Arts
  • Languages and Literatures

Keywords

  • kreativitet
  • svenska
  • multimodalitet
  • teaterbesök
  • estetisk upplevelse
  • estetisk lärprocess

Supervisor

  • Anders Marklund (Ph D)