The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Att bedöma litterärt värde En intervjustudie med litteraturkritiker om värdering och värdekriterier

Author

  • Maja Holt

Summary, in Swedish

Denna uppsats är skriven med syftet att undersöka hur litteraturkritiker i praktiken bedömer litterärt värde. För att svara på detta användes tre frågeställningar: huruvida litteraturkritiker använder sig av värdekriterier i sin bedömning, hur de i så fall formuleras och ifall dessa kriterier är gemensamma för flera litteraturkritiker. För att besvara frågeställningarna gjordes semistrukturerade intervjuer med 10 litteraturkritiker, vilka utifrån olika intervjufrågor fick försöka definiera vad de värderar högt i litteraturen.
Vid jämförandet av kritikernas angivna värdekriterier kan man få en uppfattning om hur litterärt värde definieras bland samtida litteraturkritiker. Resultaten visar att en majoritet av litteraturkritikerna använder sig av värdekriterier, även om dessa inte alltid är formulerade eller medvetna. Värdekriterierna språk och stil och originalitet är de mest centrala för kritikernas bedömning av litterärt värde. Det större syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida litterärt värde är något objektivt eller relativt. I resultaten finns en grund för ett slags objektiv bedömning av litterärt värde i och med att intervjupersonerna angav två huvudsakliga bedömningskriterier.

Publishing year

2024

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • litterärt värde
  • kvalitetslitteratur
  • litteraturkritik
  • värdekriterier
  • värdeförhandling
  • värderegimer

Supervisor

  • Cristine Sarrimo (senior lecturer)